tirsdag 28. juni 2011

OM FKLF

FORENINGEN KRIGSHISTORISK LANDSKAP FINNMARK

-Vi tar vare på historiene fra krigens dager

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark ble stiftet 1.oktober 2010.

Formålet er å dokumentere, bevare og formidle historiene og sporene fra den andre verdenskrig. Innsamling av materiale som fotografier, avisartikler, tidligere intervjuer og lydopptak er viktig. Vi er opptatt av å komme i kontakt med mennesker som har noe å fortelle, noe de kanskje aldri har fortalt før. Vi skal sørge for at disse minnene kommer fram i lyset selv om det kan være smertefullt. Historien skal en ikke glemme, en skal lære av den og formidle den med respekt for de som levde i tiden.

Traumene fra den andre verdenskrig har preget mange som opplevde krigen og deres barn. En hører ofte utsagn som: ”Glem nå krigen!” eller ”Hvorfor er dere så opptatt av denne forferdelige historien?”

For oss er nettopp de delene av krigen som ble ”glemt” i den offisielle historieskriving etter krigen interessant. Det er et faktum at historien ble skrevet i de sydlige deler av Norge hvor en så synlige resultater av sabotasje og handlinger gjort av den tids helter. Men krigshistorien er så mye mer. Den handler om hvilken innvirkning okkupasjonen hadde på befolkningen i landet. Den handler om hvordan tyske soldater opplevde tiden i Norge. Den handler om russiske krigsfangers lidelser i Finnmark. Men mest av alt handler den om hvordan en periode på fem år preget landsdelen vår. Sporene er der ennå. Mange av dem forsvinner med minnene til de som opplevde dette. Andre spor forsvinner aldri, sporene av det krigshistoriske landskap.

Vi er en ideell forening som arbeider for en åpenhet rundt historiene.

Altfor lenge har altfor mange levd i taushet og skam.

torsdag 2. juni 2011

Referat styremøte 31.mai 2011

Referat fra styremøte i FKLF den 31.mai 2011

Tilstede: Bernt Isaksen, Roger Albrigtsen, Odd-Bjørn Henriksen

Foreningen hadde styremøte i Lakselv, Porsanger den 31.mai 2011, følgende saker ble behandlet:

9/11) Dugnad Lasarettmoen

10/11) Oppsett av infotavler

11/11) FKLFs langsiktige mål

12/11) Kontakt i hver kommune

13/11) Infobrosjyre Porsanger

14/11) Samarbeide med Porsangerfjord Travel

15/11) Innsamling av penger til et minnesmerke i Kolvik, Porsanger

16/11) FKLFs virksomhet i kommunene


Følgende ble besluttet:

Dugnad Lasarettmoen:

Lørdag 18.juni kl. 11.00 – 17.00.

Informasjon kommer ut i media og lokalt i Lakselv med det første.

Primæroppgavene er å rydde skog.

Oppsett av infotavler (Klubben, Billefjord og Hamnbukt):

Avventer evt innvilgelse av søknader om midler.

Stolper,fundament og skiltplater klar til nedsettelse.

Tekst til infotavler er snart utarbeidet.

Det blir også satt opp et minnesmerke ved infotavlen.

Minnesmerket vil bestå av jernbaneskinne(r) og vognhjul.

Historien rundt disse er at de ble brukt av russefangene i arbeidet ved Klubben.

Videre vil infotavlene vise vei til det

russiske gravminnet som ligger ved den tidligere fangeleiren.

FKLFs langsiktig mål:

I samarbeid med Porsanger kommune/forsvarsdepartementet er å arbeide for

et dokumentasjonssenter/museum med lokalisering i Porsanger.

Forskning på ettervirkningene av tvangsevakueringen,

ivaretagelse og samlokalisering av historiske data og gjenstander er noen av målene.

Kontaktpersoner i Finnmarkskommunene:

FKLF kontakter lokale historielag og gir ressurspersoner skribentstatus

på bloggen vår etter nærmere avtale.

Materiale som er ubearbeidet kan eventuelt legges inn av webredaktørene,

men for å minske arbeidsmengden er målet at enkeltpersoner engasjeres.

Lokal infobrosjyre Porsanger:

Roger Albrigtsen utarbeider manus i samarbeid med styremedlemmer, medlemmer/historieinteresserte og lokalhistorikere.

Samarbeid med Porsangerfjord Travel:

Overordnet mål er å tilby guidede turer i Porsangers krigshistoriske landskap.

Prissetting/guiding og turer utarbeides i samarbeid med dem Porsangerfjord Travel.

Kolvik Minnesmerke:

Foreningen oppretter en konto i DnBNOR som vil fungere som innsamlingskonto for minnesmerke(r). Styremedlem Bernt Isaksen er disponent.

FKLFs virksomhet i kommunene:

I 2011 er Porsanger vårt hovedområde for aktivitet,

videre fremover vil samarbeid og utvikling av informasjonsmateriale

for hver enkelt kommune i Finnmark være et overordnet

mål.

Vi ønsker å favne om hele Finnmark.


Lakselv, 31.mai 2011

Roger Albrigtsen Odd-Bjørn Henriksen Bernt Isaksen

Referat styremøte 7.april 2011

Referat fra styremøte i FKLF den 7.april 2011

Tilstede: Roger Albrigtsen, Bernt Isaksen, Odd-Bjørn Henriksen

Sak 1/11 Opprettelse av foreningskonto i DnBNOR

Foreningen må ha en bankkonto hvor kontingenter, støtte og andre inntekter kommer inn. Roger Albrigtsen har vært i kontakt med DnBNOR Lakselv og foreslår følgende vedtak:

”Det opprettes en foreningskonto for Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark i DnBNOR Lakselv. Som disponent settes Roger Albrigtsen.

Foreningskontoen benyttes til drift.”

Vedtak:

Det opprettes en foreningskonto for Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark i DnBNOR Lakselv. Som disponent settes Roger Albrigtsen.

Foreningskontoen benyttes til drift.

Orienteringssaker:

2/11 Tillatelse fra Finnmarkseiendommen

Foreningen har mottatt tillatelse fra Finnmarkseiendommen til å sette opp informasjonstavler og bord i Hamnbukt og på Klubben i Billefjord. Roger Albrigtsen er i kontakt med grunneier i Hamnbukt, grunneieren er svært positiv til tiltaket.

3/11 Bloggoppdateringer

Foreløpig er det Roger Albrigtsen og Bernt Isaksen som oppdaterer og er redaktører for bloggen vår med stadig nye innlegg. Vi er i kontakt med andre skribenter som kan dekke Øst-Finnmark, blant andre Rune Rautio i Kirkenes.

4/11 Medlemsutvikling

Roger Albrigtsen orienterte om at det per 7.april er 22 medlemmer i foreningen, tre nye medlemmer kom til i etterkant av Nrk Brennpunkts dokumentar om Sørøya.

5/11 FKLF i media

Roger Albrigtsen presenterte vårt samarbeid med russiske historikere i Ságat. I tillegg har foreningen fått positivt fokus rundt utnevnelsen av Richard Berg som æresmedlem. Vi registrerer at krigshistorien i Finnmark får et oppsving i forhold til blant annet den kommende filmen ”Brent Jord” og fokuset på perioden rundt tvangsevakueringen.

6/11 Innkjøp av foto og litteratur

Roger Albrigtsen er godt i gang med innkjøp av krigshistoriske fotografier fra Tyskland. I tillegg er litteratursamlingen stadig økende.

7/11 Innkjøp av driftsmateriell

Det kjøpes ikke inn materiell (kontorutstyr og lignende) før søknader om økonomisk støtte er avklart våren 2011.


Lakselv 7.april 2011

Bernt Isaksen Odd-Bjørn Henriksen Roger Albrigtsen